Privacy statement & Disclaimer

 • Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht www.dordrechtpaktuit.nl respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht www.dordrechtpaktuit.nl zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

  Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  ·Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  ·Om het bezoek aan www.dordrechtpaktuit.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

  ·Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

  ·Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  ·Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

  ·Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

  Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht verkopen uw gegevens niet
  Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrechtwww.dordrechtpaktuit.nlgebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan www.dordrechtpaktuit.nl geen cookies ontvangt.

  Disclaimer & Algemene Voorwaarden

  Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

  1. DEFINITIES
  1.1 Bezoeker = een ieder diewww.dordrechtpaktuit.nlbezoekt of van (een deel van) de informatie op www.dordrechtpaktuit.nl gebruik maakt. Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden etc., die zich opwww.dordrechtpaktuit.nlbevinden. Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht, gevestigd in Dordrecht, Nederland.www.dordrechtpaktuit.nlalle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze site-voorwaarden door Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht op van toepassing zijn verklaard of waarop door Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht naar deze site-voorwaarden wordt verwezen. Site-voorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.


  2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Op het bezoek vanwww.dordrechtpaktuit.nlen het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op www.dordrechtpaktuit.nl en alle diensten die Centrum Dordrecht verleent) zijn deze site-voorwaarden van toepassing. Indien de bezoeker de site-voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de bezoeker geen gebruik maken vanwww.dordrechtpaktuit.nlen de door Centrum Dordrecht aangeboden aanbiedingen en diensten.
  2.2 Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht hebben het recht de site-voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zullen de bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van www.dordrechtpaktuit.nl.

  3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN
  3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op www.dordrechtpaktuit.nl en de informatie bij Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht.
  3.2 De bezoeker is ten aanzien van www.dordrechtpaktuit.nl en de informatie slechts bevoegd www.dordrechtpaktuit.nl door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient copyright vermelding (© Dordrecht Marketing) duidelijk zichtbaar te zijn.
  3.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van www.dordrechtpaktuit.nl mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
  3.4 De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.dordrechtpaktuit.nl en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computernetwerk.
  3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze site-voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
  3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

  4. AANSPRAKELIJKHEID
  4.1 Hoewel Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht ernaar streven dat de informatie juist is, geeft Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op www.dordrechtpaktuit.nl.
  4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
  4.3 Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van:
  (a) het gebruik of de inhoud van www.dordrechtpaktuit.nl of de informatie;
  (b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op www.dordrechtpaktuit.nl een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar www.dordrechtpaktuit.nl;
  (c) inbreuk door (het gebruik van) www.dordrechtpaktuit.nl of de informatie op rechten van derden. Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht.
  4.5 Indien viawww.dordrechtpaktuit.nlovereenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen, is Dordrecht Marketing nog de Gemeente Dordrecht op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze site-voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
  4.6 Hoewel Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht ernaar streven dat www.dordrechtpaktuit.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn vanwww.dordrechtpaktuit.nlom welke reden dan ook. Toegang tot www.dordrechtpaktuit.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht hebben ten alle tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.dordrechtpaktuit.nl te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

  5. APPARATUUR
  5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computerhardware en andere apparatuur benodigd om www.dordrechtpaktuit.nl te bezoeken en te gebruiken. Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht zijn niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van www.dordrechtpaktuit.nl.

  6. PERSOONLIJKE INFORMATIE
  6.1 Tijdens het bezoek van www.dordrechtpaktuit.nl kan persoonlijke informatie van de bezoeker worden verzameld en verwerkt door Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de privacy policy van Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht.

  7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  7.1 De site-voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Dordrecht Marketing en de Gemeente Dordrecht en de bezoeker.
  7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker www.dordrechtpaktuit.nl bezoekt.
  7.3 Indien deze site-voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze site-voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
  7.4 Deze site-voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.